Nejnovější recepty

Už žádné běžné podnikání, síť řešení udržitelného rozvoje vyžaduje změnu

Už žádné běžné podnikání, síť řešení udržitelného rozvoje vyžaduje změnu

Řešení pro udržitelné zemědělství a potravinářské systémy, nejnovější zpráva Sítě řešení pro udržitelný rozvoj, se zaměřuje na úlohu udržitelného zemědělství v budoucnosti rozvoje, přičemž identifikuje jak výzvy, tak dostupná řešení pro příslušné zúčastněné strany.


Jak může být podnikání součástí řešení řešení naší přírodní a klimatické krize

Tento blog je součástí série prezentující obchodní pohledy na otázky klimatu a přírody. Cílem této série je zvýšit povědomí o výzvách, příležitostech a akcích pro podnikání v oblasti obnovy klimatu a ztráty přírody.

Letošní Mezinárodní den biologické rozmanitosti se zvučným sloganem „Jsme součástí řešení“, který spadá uprostřed mnoha propojených globálních výzev v oblasti zdraví, nerovnosti, klimatu a přírody, je výzvou k tomu, aby podniky uznaly a uvědomily si své kritické roli při ochraně a obnově přírodních systémů pro spravedlivější a odolnější budoucnost.

Jako společnost stále více uznáváme provázanost přírody a klimatu, ale snažíme se tyto dvojí krize řešit komplexně. To se začíná měnit. Jak nedávno zdůraznil dezignovaný prezident COP26 Alok Sharma, klíčovou prioritou COP26, která se koná v listopadu letošního roku, je stanovit umožňující opatření pro komunity a přírodní stanoviště, aby se přizpůsobily dopadům změny klimatu.

Členové WBCSD chápou naléhavost společného řešení přírodních a klimatických krizí. Naše nedávno obnovená vize 2050: Time to Transform poskytuje rámec pro obchodní akce v souladu s naléhavostí výzev, kterým čelíme, pokud má 9 miliard lidí žít dobře, v mezích planet, do roku 2050. Přesunout se za hranice běžného podnikání do nezbytných urychlených transformací musí vedoucí podniků přijmout tři směry myšlení: znovuobjevení kapitalismu, který odměňuje vytváření skutečné hodnoty, se zaměřením na budování dlouhodobé odolnosti a přijímání regenerativního přístupu za hranicí neubližování, což buduje schopnost našich sociálních a přírodních ekosystémů léčit a prospívat.

Přestože podniky stále více uznávají zásadní roli přírody při podpoře lidského blaha a zdraví, stále předstihujeme schopnost přírody poskytovat služby, na kterých jsme všichni závislí.

Tyto služby, běžně označované jako „ekosystémové služby“, jsou výhodami, které využíváme „zdarma“, jako je poskytování sladké vody, úrodnost půdy, opylování plodin, regulace povodní a udržování stabilního klimatu. Bez zdravých fungujících ekosystémů je schopnost přírody poskytovat tyto služby narušena nebo omezena, což má katastrofální negativní důsledky pro lidské zdraví a naši společnost. Vědci už nějakou dobu bijí na poplach. V roce 2019 zveřejnil IPBES komplexní hodnocení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb a zjistil, že příroda celosvětově klesá rychlostí, která v lidské historii nemá obdoby. The Final Dasgupta Review také ukázal, že musíme zajistit, aby naše globální ekonomika začlenila přírodu do rozhodování, protože naše ekonomiky jsou dceřinou společností přírody, nikoli naopak.

Zpráva IPBES z roku 2019 také ukázala, že změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti jsou neodmyslitelně spojeny. Zpráva identifikuje změnu klimatu jako třetí hlavní hybnou sílu ztráty přírody podle pořadí dopadu. Ztráta přírody a neudržitelné využívání a hospodaření s přírodními zdroji jsou druhým největším zdrojem emisí uhlíku a klíčovou hybnou silou změny klimatu.

Příroda může do roku 2030 poskytnout až 30% zmírňování změny klimatu, které potřebujeme, ale dostává pouze přibližně 8% veřejných finančních prostředků. Pokud bychom měli stejnou úroveň investic do přírody, jakou máme do obnovitelných zdrojů energie, dosáhli bychom významného pokroku směrem ke globálním klimatickým cílům a cílům biologické rozmanitosti Aichi: snížení ztrát přírody a závažnosti klimatické nouze, které čelíme. Abychom se vyhnuli nebezpečným, nevratným změnám klimatu, musíme do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí a do roku 2030 dosáhnout pozitivního vlivu na přírodu. Čím déle zdržíme akci, tím složitější a nákladnější budou dopady na zmírnění a přizpůsobení se, s katastrofálními dopady na lidé a planeta.

Podnikání může hrát klíčovou roli při urychlování obnovy klimatu a respektování ztráty přírody. Přírodní a přírodní klimatická řešení (NCS), která zachycují uhlík z atmosféry, jsou zásadní pro budování skutečné odolnosti vůči klimatu a musí se vyskytovat společně s rychlou dekarbonizací globální ekonomiky. Změna měřítka těchto řešení bude zásadní pro boj s klimatickou nouzí při ochraně ekosystémů s vysokou hodnotou a zvrácení ztráty přírody. Vycházíme ze zprávy WBCSD z roku 2019 Řešení pro přirozené klima: obchodní perspektiva, která nastínila zásadní roli, kterou může NCS hrát při pomoci společnostem při přechodu na čistou nulu, naše zpráva za rok 2020 Mapování řešení na bázi přírody a řešení v oblasti přirozeného klimatu objasňuje zásadní roli vysoce kvalitní přírodní a přírodní klimatická řešení a jejich příslušné oblasti působnosti k dosažení klimatu, přírody a širších rozvojových cílů.

Akce založená na přírodě bude letos v mezinárodní agendě na prvním místě. Od jednání na listopadovém COP26 UNFCCC po listopadový summit OSN o potravinových systémech a Valné shromáždění OSN bude mobilizace zemí k řešení propojených rizik spojených se změnou klimatu a ztrátou přírody prostoupena mezinárodní spoluprací.

Globální rámec biologické rozmanitosti CBD pro období po roce 2020 bude klíčový pro prosazování a dosažení silnějších opatření z těchto agend. Poté, co se nepodařilo dosáhnout cílů v oblasti biologické rozmanitosti Aichi, musí vedoucí představitelé souhlasit s ambiciózním globálním rámcem biologické rozmanitosti na období po roce 2020, který se bude zabývat biologickou rozmanitostí a ztrátou přírody, což následně povede k činnosti soukromého sektoru, která je klíčová pro její dosažení. Společně s vůdci napříč vědou, ochranou a obchodem WBCSD nedávno zahájila Globální cíl pro přírodu se třemi měřitelnými cíli: nulová čistá ztráta přírody od roku 2020 čistá kladnost do roku 2030 a úplné zotavení do roku 2050.

Obchodní opatření k řešení krizí v oblasti klimatu a přírody nabírají na síle díky nulovým závazkům a cílům založeným na vědeckých poznatcích, ale ambiciózní a přesto nezbytné cíle obnovy klimatu a přírody vyžadují více. WBCSD sladila svá členská kritéria a projekty s ambicí zůstat v rozmezí 1,5 stupně oteplování a přispět k úplnému zotavení přírody do roku 2050.

Sledování „čistého nulového“ dopadu-i když je kritické-je v konečném důsledku samo o sobě nedostatečné k dosažení obnovy klimatu a přírody. Projekty WBCSD Natural Climate Solutions a Nature Action podporují podnikání s cílem rozšířit roli přírody při dosahování cílů Pařížské dohody o změně klimatu a plně obnovit přírodu do roku 2050. Díky spolupráci s odborníky a členy z celého světa pomáháme podnikům spolupracovat napříč odvětvími a hodnotit řetězce pro škálování řešení přirozeného klimatu a přírodních řešení naší planetární nouze: chránit a obnovovat přírodní systémy, na kterých jsme všichni závislí.

Obnovení přírody a našeho klimatu bude vyžadovat společné úsilí nás všech, ale toto úsilí nás odmění zdravou, šťastnou a prosperující planetou, která poskytuje 9 miliard lidí. Jaké kroky můžete dnes vy nebo vaše firma podniknout, aby se tyto cíle staly skutečností?


Jak může být podnikání součástí řešení řešení naší přírodní a klimatické krize

Tento blog je součástí série prezentující obchodní pohledy na otázky klimatu a přírody. Cílem této série je zvýšit povědomí o výzvách, příležitostech a akcích pro podnikání v oblasti obnovy klimatu a ztráty přírody.

Letošní Mezinárodní den biologické rozmanitosti se zvučným sloganem „Jsme součástí řešení“, který spadá mezi řadu propojených globálních výzev v oblasti zdraví, nerovnosti, klimatu a přírody, je výzvou k tomu, aby podniky uznaly a uvědomily si své kritické roli při ochraně a obnově přírodních systémů pro spravedlivější a odolnější budoucnost.

Jako společnost stále více uznáváme provázanost přírody a klimatu, ale snažíme se tyto dvojí krize řešit komplexně. To se začíná měnit. Jak nedávno zdůraznil dezignovaný prezident COP26 Alok Sharma, klíčovou prioritou COP26, která se koná v listopadu letošního roku, je nastavení umožňujícího opatření pro komunity a přírodní stanoviště, aby se přizpůsobily dopadům změny klimatu.

Členové WBCSD chápou naléhavost společného řešení přírodních a klimatických krizí. Naše nedávno obnovená vize 2050: Time to Transform poskytuje rámec pro obchodní akce v souladu s naléhavostí výzev, kterým čelíme, pokud má 9 miliard lidí žít dobře, v mezích planet, do roku 2050. Přesunout se za hranice běžného podnikání do nezbytných urychlených transformací musí vedoucí podniků přijmout tři směry myšlení: znovuobjevení kapitalismu, který odměňuje vytváření skutečné hodnoty, se zaměřením na budování dlouhodobé odolnosti a přijímání regenerativního přístupu za hranicí neubližování, což buduje schopnost našich sociálních a přírodních ekosystémů léčit a prospívat.

Přestože podniky stále více uznávají zásadní roli přírody při podpoře lidského blaha a zdraví, stále předstihujeme schopnost přírody poskytovat služby, na kterých jsme všichni závislí.

Tyto služby, běžně označované jako „ekosystémové služby“, jsou výhodami, které využíváme „zdarma“, jako je poskytování sladké vody, úrodnost půdy, opylování plodin, regulace povodní a udržování stabilního klimatu. Bez zdravých fungujících ekosystémů je schopnost přírody poskytovat tyto služby narušena nebo omezena, což má katastrofální negativní důsledky pro lidské blaho a naši společnost. Vědci už nějakou dobu bijí na poplach. V roce 2019 zveřejnil IPBES komplexní hodnocení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb a zjistil, že příroda celosvětově klesá rychlostí, která v lidské historii nemá obdoby. The Final Dasgupta Review také ukázal, že musíme zajistit, aby naše globální ekonomika začlenila přírodu do rozhodování, protože naše ekonomiky jsou dceřinou společností přírody, nikoli naopak.

Zpráva IPBES z roku 2019 také ukázala, že změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti jsou neodmyslitelně spojeny. Zpráva identifikuje změnu klimatu jako třetí hlavní hybnou sílu ztráty přírody podle pořadí dopadu. Ztráta přírody a neudržitelné využívání a hospodaření s přírodními zdroji jsou druhým největším zdrojem emisí uhlíku a klíčovou hybnou silou změny klimatu.

Příroda může do roku 2030 poskytnout až 30% zmírňování změny klimatu, které potřebujeme, ale dostává pouze přibližně 8% veřejných finančních prostředků. Pokud bychom měli stejnou úroveň investic do přírody, jakou máme do obnovitelných zdrojů energie, dosáhli bychom významného pokroku směrem ke globálním klimatickým cílům a cílům biologické rozmanitosti Aichi: snížení ztráty přírody a závažnosti klimatické nouze, které čelíme. Abychom se vyhnuli nebezpečným, nevratným změnám klimatu, musíme do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí a do roku 2030 se stát pozitivními pro přírodu. Čím déle budeme s akcí otálet, tím budou dopady na zmírnění a přizpůsobení se složitější a nákladnější, s katastrofálními dopady na lidé a planeta.

Podnikání může hrát klíčovou roli při urychlování obnovy klimatu a respektování ztráty přírody. Přírodní a přírodní klimatická řešení (NCS), která zachycují uhlík z atmosféry, jsou zásadní pro budování skutečné odolnosti vůči klimatu a musí se vyskytovat společně s rychlou dekarbonizací globální ekonomiky. Změna měřítka těchto řešení bude zásadní pro boj s klimatickou nouzí při ochraně ekosystémů s vysokou hodnotou a zvrácení ztráty přírody. Vycházíme ze zprávy WBCSD z roku 2019 Řešení Natural Climate Solutions: Business Perspective, která nastínila klíčovou roli, kterou může NCS hrát při pomáhání společnostem při přechodu na čistou nulu, naše zpráva za rok 2020 Mapování řešení na bázi přírody a řešení v oblasti přirozeného klimatu objasňuje zásadní roli vysoce kvalitní přírodní a přírodní klimatická řešení a jejich rozsah působnosti k dosažení klimatu, přírody a širších rozvojových cílů.

Akce založená na přírodě bude letos v mezinárodní agendě na prvním místě. Od jednání na listopadovém COP26 UNFCCC po listopadový summit OSN o potravinových systémech a Valné shromáždění OSN bude do mezinárodní spolupráce pronikat mobilizace zemí k řešení propojených rizik spojených se změnou klimatu a ztrátou přírody.

Globální rámec biologické rozmanitosti CBD pro období po roce 2020 bude klíčový pro prosazování a dosažení silnějších opatření z těchto agend. Poté, co se nepodařilo dosáhnout cílů v oblasti biologické rozmanitosti v Aichi, musí vedoucí představitelé souhlasit s ambiciózním globálním rámcem biologické rozmanitosti na období po roce 2020, který bude řešit biologickou rozmanitost a ztráty přírody, což následně povede k činnosti soukromého sektoru, která je klíčová pro její dosažení. Společně s vůdci napříč vědou, ochranou a obchodem WBCSD nedávno zahájila Globální cíl pro přírodu se třemi měřitelnými cíli: nulová čistá ztráta přírody od roku 2020 čistá kladnost do roku 2030 a úplné zotavení do roku 2050.

Obchodní opatření k řešení krizí v oblasti klimatu a přírody nabírají na síle díky nulovým závazkům a cílům založeným na vědeckých poznatcích, ale ambiciózní a přesto nezbytné cíle obnovy klimatu a přírody vyžadují více. WBCSD sladila svá členská kritéria a projekty s ambicí zůstat v rozmezí 1,5 stupně oteplování a přispět k úplnému zotavení přírody do roku 2050.

Sledování „čistého nulového“ dopadu-i když je kritické-je v konečném důsledku samo o sobě nedostatečné k dosažení obnovy klimatu a přírody. Projekty WBCSD Natural Climate Solutions a Nature Action podporují podnikání s cílem rozšířit roli přírody při dosahování cílů Pařížské dohody o změně klimatu a plně obnovit přírodu do roku 2050. Díky spolupráci s odborníky a členy z celého světa pomáháme podnikům spolupracovat napříč odvětvími a hodnotit řetězce pro škálování řešení přirozeného klimatu a přírodních řešení naší planetární nouze: chránit a obnovovat přírodní systémy, na kterých jsme všichni závislí.

Obnovení přírody a našeho klimatu bude vyžadovat společné úsilí nás všech, ale toto úsilí nás odmění zdravou, šťastnou a prosperující planetou, která poskytuje 9 miliard lidí. Jaké kroky můžete dnes vy nebo vaše firma podniknout, aby se tyto cíle staly skutečností?


Jak může být podnikání součástí řešení řešení naší přírodní a klimatické krize

Tento blog je součástí série prezentující obchodní pohledy na otázky klimatu a přírody. Série si klade za cíl zvýšit povědomí o výzvách, příležitostech a akcích pro podnikání v oblasti obnovy klimatu a ztráty přírody.

Letošní Mezinárodní den biologické rozmanitosti se zvučným sloganem „Jsme součástí řešení“, který spadá mezi řadu propojených globálních výzev v oblasti zdraví, nerovnosti, klimatu a přírody, je výzvou k tomu, aby podniky uznaly a uvědomily si své kritické roli při ochraně a obnově přírodních systémů pro spravedlivější a odolnější budoucnost.

Jako společnost stále více uznáváme provázanost přírody a klimatu, ale snažíme se tyto dvojí krize řešit komplexně. To se začíná měnit. Jak nedávno zdůraznil dezignovaný prezident COP26 Alok Sharma, klíčovou prioritou COP26, která se koná v listopadu letošního roku, je nastavení umožňujícího opatření pro komunity a přírodní stanoviště, aby se přizpůsobily dopadům změny klimatu.

Členové WBCSD chápou naléhavost společného řešení přírodních a klimatických krizí. Naše nedávno obnovená vize 2050: Time to Transform poskytuje rámec pro obchodní akce v souladu s naléhavostí výzev, kterým čelíme, pokud má 9 miliard lidí žít dobře, v mezích planet, do roku 2050. Přesunout se za hranice běžného podnikání do nezbytných urychlených transformací musí vedoucí podniků přijmout tři směry myšlení: znovuobjevení kapitalismu, který odměňuje vytváření skutečné hodnoty, se zaměřením na budování dlouhodobé odolnosti a přijímání regenerativního přístupu za hranicí neubližování, což buduje schopnost našich sociálních a přírodních ekosystémů léčit a prospívat.

Přestože podniky stále více uznávají zásadní roli přírody při podpoře lidského blaha a zdraví, stále předstihujeme schopnost přírody poskytovat služby, na kterých jsme všichni závislí.

Tyto služby, běžně označované jako „ekosystémové služby“, jsou výhodami, které využíváme „zdarma“, jako je poskytování sladké vody, úrodnost půdy, opylování plodin, regulace povodní a udržování stabilního klimatu. Bez zdravých fungujících ekosystémů je schopnost přírody poskytovat tyto služby narušena nebo omezena, což má katastrofální negativní důsledky pro lidské zdraví a naši společnost. Vědci už nějakou dobu bijí na poplach. V roce 2019 zveřejnil IPBES komplexní hodnocení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb a zjistil, že příroda celosvětově klesá rychlostí, která v lidské historii nemá obdoby. The Final Dasgupta Review také ukázal, že musíme zajistit, aby naše globální ekonomika začlenila přírodu do rozhodování, protože naše ekonomiky jsou dceřinou společností přírody, nikoli naopak.

Zpráva IPBES z roku 2019 také ukázala, že změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti jsou neodmyslitelně spojeny. Zpráva identifikuje změnu klimatu jako třetí hlavní hybnou sílu ztráty přírody podle pořadí dopadu. Ztráta přírody a neudržitelné využívání a hospodaření s přírodními zdroji jsou druhým největším zdrojem emisí uhlíku a klíčovou hybnou silou změny klimatu.

Příroda může do roku 2030 poskytnout až 30% zmírňování změny klimatu, které potřebujeme, ale dostává pouze přibližně 8% veřejných finančních prostředků. Pokud bychom měli stejnou úroveň investic do přírody, jakou máme do obnovitelných zdrojů energie, dosáhli bychom významného pokroku směrem ke globálním klimatickým cílům a cílům biologické rozmanitosti Aichi: snížení ztrát přírody a závažnosti klimatické nouze, které čelíme. Abychom se vyhnuli nebezpečným, nevratným změnám klimatu, musíme do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí a do roku 2030 se stát pozitivními pro přírodu. Čím déle budeme s akcí otálet, tím budou dopady na zmírnění a přizpůsobení se složitější a nákladnější, s katastrofálními dopady na lidé a planeta.

Podnikání může hrát klíčovou roli při urychlování obnovy klimatu a respektování ztráty přírody. Přírodní a přírodní klimatická řešení (NCS), která zachycují uhlík z atmosféry, jsou zásadní pro budování skutečné odolnosti vůči klimatu a musí se vyskytovat společně s rychlou dekarbonizací globální ekonomiky. Změna měřítka těchto řešení bude zásadní pro boj s klimatickou nouzí při ochraně ekosystémů s vysokou hodnotou a zvrácení ztráty přírody. Vycházíme ze zprávy WBCSD z roku 2019 Řešení pro přirozené klima: obchodní perspektiva, která nastínila zásadní roli, kterou může NCS hrát při pomoci společnostem při přechodu na čistou nulu, naše zpráva za rok 2020 Mapování řešení na bázi přírody a řešení v oblasti přirozeného klimatu objasňuje zásadní roli vysoce kvalitní přírodní a přírodní klimatická řešení a jejich rozsah působnosti k dosažení klimatu, přírody a širších rozvojových cílů.

Akce založená na přírodě bude letos v mezinárodní agendě na prvním místě. Od jednání na listopadovém COP26 UNFCCC po listopadový summit OSN o potravinových systémech a Valné shromáždění OSN bude do mezinárodní spolupráce pronikat mobilizace zemí k řešení propojených rizik spojených se změnou klimatu a ztrátou přírody.

Globální rámec biologické rozmanitosti CBD pro období po roce 2020 bude klíčový pro prosazování a dosažení silnějších opatření z těchto agend. Poté, co se nepodařilo dosáhnout cílů v oblasti biologické rozmanitosti Aichi, musí vedoucí představitelé souhlasit s ambiciózním globálním rámcem biologické rozmanitosti na období po roce 2020, který se bude zabývat biologickou rozmanitostí a ztrátou přírody, což následně povede k činnosti soukromého sektoru, která je klíčová pro její dosažení. Společně s vůdci napříč vědou, ochranou a obchodem WBCSD nedávno zahájila Globální cíl pro přírodu se třemi měřitelnými cíli: nulová čistá ztráta přírody od roku 2020 čistá kladnost do roku 2030 a úplné zotavení do roku 2050.

Obchodní opatření k řešení krizí v oblasti klimatu a přírody nabírají na síle díky nulovým závazkům a cílům založeným na vědeckých poznatcích, ale ambiciózní a přesto nezbytné cíle obnovy klimatu a přírody vyžadují více. WBCSD sladila svá členská kritéria a projekty s ambicí zůstat v rozmezí 1,5 stupně oteplování a přispět k úplnému zotavení přírody do roku 2050.

Pokračování „čistého nulového“ dopadu-přestože je kritické-je v konečném důsledku samo o sobě nedostatečné k dosažení obnovy klimatu a přírody. Projekty WBCSD Natural Climate Solutions a Nature Action podporují podnikání s cílem rozšířit roli přírody při dosahování cílů Pařížské dohody o změně klimatu a plně obnovit přírodu do roku 2050. Díky spolupráci s odborníky a členy z celého světa pomáháme podnikům spolupracovat napříč odvětvími a hodnotit řetězce pro škálování řešení přirozeného klimatu a přírodních řešení naší planetární nouze: chránit a obnovovat přírodní systémy, na kterých jsme všichni závislí.

Obnovení přírody a našeho klimatu bude vyžadovat společné úsilí nás všech, ale toto úsilí nás odmění zdravou, šťastnou a prosperující planetou, která poskytuje 9 miliard lidí. Jaké kroky můžete dnes vy nebo vaše firma podniknout, aby se tyto cíle staly skutečností?


Jak může být podnikání součástí řešení řešení naší přírodní a klimatické krize

Tento blog je součástí série prezentující obchodní pohledy na otázky klimatu a přírody. Cílem této série je zvýšit povědomí o výzvách, příležitostech a akcích pro podnikání v oblasti obnovy klimatu a ztráty přírody.

Letošní Mezinárodní den biologické rozmanitosti se zvučným sloganem „Jsme součástí řešení“, který spadá uprostřed mnoha propojených globálních výzev v oblasti zdraví, nerovnosti, klimatu a přírody, je výzvou k tomu, aby podniky uznaly a uvědomily si své kritické roli při ochraně a obnově přírodních systémů pro spravedlivější a odolnější budoucnost.

Jako společnost stále více uznáváme provázanost přírody a klimatu, ale snažíme se tyto dvojí krize řešit komplexně. To se začíná měnit. Jak nedávno zdůraznil dezignovaný prezident COP26 Alok Sharma, klíčovou prioritou COP26, která se koná v listopadu letošního roku, je stanovit umožňující opatření pro komunity a přírodní stanoviště, aby se přizpůsobily dopadům změny klimatu.

Členové WBCSD chápou naléhavost společného řešení přírodních a klimatických krizí. Naše nedávno obnovená vize 2050: Time to Transform poskytuje rámec pro obchodní akce v souladu s naléhavostí výzev, kterým čelíme, pokud má 9 miliard lidí žít dobře, v mezích planet, do roku 2050. Přesunout se za hranice běžného podnikání do nezbytných urychlených transformací musí vedoucí podniků přijmout tři směry myšlení: znovuobjevení kapitalismu, který odměňuje vytváření skutečné hodnoty, se zaměřením na budování dlouhodobé odolnosti a přijímání regenerativního přístupu za hranicí neubližování, což buduje schopnost našich sociálních a přírodních ekosystémů léčit a prospívat.

Přestože podniky stále více uznávají zásadní roli přírody při podpoře lidského blaha a zdraví, stále předstihujeme schopnost přírody poskytovat služby, na kterých jsme všichni závislí.

Tyto služby, běžně označované jako „ekosystémové služby“, jsou výhodami, které využíváme „zdarma“, jako je poskytování sladké vody, úrodnost půdy, opylování plodin, regulace povodní a udržování stabilního klimatu. Bez zdravých fungujících ekosystémů je schopnost přírody poskytovat tyto služby narušena nebo omezena, což má katastrofální negativní důsledky pro lidské zdraví a naši společnost. Vědci už nějakou dobu bijí na poplach. V roce 2019 zveřejnil IPBES komplexní hodnocení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb a zjistil, že příroda celosvětově klesá rychlostí, která v lidské historii nemá obdoby. The Final Dasgupta Review také ukázal, že musíme zajistit, aby naše globální ekonomika začlenila přírodu do rozhodování, protože naše ekonomiky jsou dceřinou společností přírody, nikoli naopak.

Zpráva IPBES z roku 2019 také ukázala, že změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti jsou neodmyslitelně spojeny. Zpráva identifikuje změnu klimatu jako třetí hlavní hybnou sílu ztráty přírody podle pořadí dopadu. Ztráta přírody a neudržitelné využívání a hospodaření s přírodními zdroji jsou druhým největším zdrojem emisí uhlíku a klíčovou hybnou silou změny klimatu.

Příroda může do roku 2030 poskytnout až 30% zmírňování změny klimatu, které potřebujeme, ale dostává pouze přibližně 8% veřejných finančních prostředků. Pokud bychom měli stejnou úroveň investic do přírody, jakou máme do obnovitelných zdrojů energie, dosáhli bychom významného pokroku směrem ke globálním klimatickým cílům a cílům biologické rozmanitosti Aichi: snížení ztráty přírody a závažnosti klimatické nouze, které čelíme. Abychom se vyhnuli nebezpečným, nevratným změnám klimatu, musíme do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí a do roku 2030 dosáhnout pozitivního vlivu na přírodu. Čím déle zdržíme akci, tím složitější a nákladnější budou dopady na zmírnění a přizpůsobení se, s katastrofálními dopady na lidé a planeta.

Podnikání může hrát klíčovou roli při urychlování obnovy klimatu a respektování ztráty přírody. Přírodní a přírodní klimatická řešení (NCS), která zachycují uhlík z atmosféry, jsou zásadní pro budování skutečné odolnosti vůči klimatu a musí se vyskytovat společně s rychlou dekarbonizací globální ekonomiky. Změna měřítka těchto řešení bude zásadní pro boj s klimatickou nouzí při ochraně ekosystémů s vysokou hodnotou a zvrácení ztráty přírody. Vycházíme ze zprávy WBCSD z roku 2019 Řešení Natural Climate Solutions: Business Perspective, která nastínila klíčovou roli, kterou může NCS hrát při pomáhání společnostem při přechodu na čistou nulu, naše zpráva za rok 2020 Mapování řešení na bázi přírody a řešení v oblasti přirozeného klimatu objasňuje zásadní roli vysoce kvalitní přírodní a přírodní klimatická řešení a jejich příslušné oblasti působnosti k dosažení klimatu, přírody a širších rozvojových cílů.

Akce založená na přírodě bude letos v mezinárodní agendě na prvním místě. Od jednání na listopadovém COP26 UNFCCC po listopadový summit OSN o potravinových systémech a Valné shromáždění OSN bude do mezinárodní spolupráce pronikat mobilizace zemí k řešení propojených rizik spojených se změnou klimatu a ztrátou přírody.

Globální rámec biologické rozmanitosti CBD pro období po roce 2020 bude klíčový pro prosazování a dosažení silnějších opatření z těchto agend. Poté, co se nepodařilo dosáhnout cílů v oblasti biologické rozmanitosti Aichi, musí vedoucí představitelé souhlasit s ambiciózním globálním rámcem biologické rozmanitosti na období po roce 2020, který se bude zabývat biologickou rozmanitostí a ztrátou přírody, což následně povede k činnosti soukromého sektoru, která je klíčová pro její dosažení. Společně s vůdci napříč vědou, ochranou a obchodem WBCSD nedávno zahájila Globální cíl pro přírodu se třemi měřitelnými cíli: nulová čistá ztráta přírody od roku 2020 čistá kladnost do roku 2030 a úplné zotavení do roku 2050.

Obchodní opatření k řešení krizí v oblasti klimatu a přírody nabírají na síle díky nulovým závazkům a cílům založeným na vědeckých poznatcích, ale ambiciózní a přesto nezbytné cíle obnovy klimatu a přírody vyžadují více. WBCSD sladila svá členská kritéria a projekty s ambicí zůstat v rozmezí 1,5 stupně oteplování a přispět k úplnému zotavení přírody do roku 2050.

Pokračování „čistého nulového“ dopadu-přestože je kritické-je v konečném důsledku samo o sobě nedostatečné k dosažení obnovy klimatu a přírody. Projekty WBCSD Natural Climate Solutions a Nature Action podporují podnikání s cílem rozšířit roli přírody při dosahování cílů Pařížské dohody o změně klimatu a plně obnovit přírodu do roku 2050. Díky spolupráci s odborníky a členy z celého světa pomáháme podnikům spolupracovat napříč odvětvími a hodnotit řetězce pro škálování řešení přirozeného klimatu a přírodních řešení naší planetární nouze: chránit a obnovovat přírodní systémy, na kterých jsme všichni závislí.

Obnovení přírody a našeho klimatu bude vyžadovat společné úsilí nás všech, ale toto úsilí nás odmění zdravou, šťastnou a prosperující planetou, která poskytuje 9 miliard lidí. Jaké kroky můžete dnes vy nebo vaše firma podniknout, aby se tyto cíle staly skutečností?


Jak může být podnikání součástí řešení řešení naší přírodní a klimatické krize

Tento blog je součástí série prezentující obchodní pohledy na otázky klimatu a přírody. Série si klade za cíl zvýšit povědomí o výzvách, příležitostech a akcích pro podnikání v oblasti obnovy klimatu a ztráty přírody.

Letošní Mezinárodní den biologické rozmanitosti se zvučným sloganem „Jsme součástí řešení“, který spadá mezi řadu propojených globálních výzev v oblasti zdraví, nerovnosti, klimatu a přírody, je výzvou k tomu, aby podniky uznaly a uvědomily si své kritické roli při ochraně a obnově přírodních systémů pro spravedlivější a odolnější budoucnost.

Jako společnost stále více uznáváme provázanost přírody a klimatu, ale snažíme se tyto dvojí krize řešit komplexně. To se začíná měnit. Jak nedávno zdůraznil dezignovaný prezident COP26 Alok Sharma, klíčovou prioritou COP26, která se koná v listopadu letošního roku, je nastavení umožňujícího opatření pro komunity a přírodní stanoviště, aby se přizpůsobily dopadům změny klimatu.

Členové WBCSD chápou naléhavost společného řešení přírodních a klimatických krizí. Naše nedávno obnovená vize 2050: Time to Transform poskytuje rámec pro obchodní akce v souladu s naléhavostí výzev, kterým čelíme, pokud má 9 miliard lidí žít dobře, v mezích planet, do roku 2050. Přesunout se za hranice běžného podnikání do nezbytných urychlených transformací musí vedoucí podniků přijmout tři směry myšlení: znovuobjevení kapitalismu, který odměňuje vytváření skutečné hodnoty, se zaměřením na budování dlouhodobé odolnosti a přijímání regenerativního přístupu za hranicí neubližování, což buduje schopnost našich sociálních a přírodních ekosystémů léčit a prospívat.

Přestože podniky stále více uznávají zásadní roli přírody při podpoře lidského blaha a zdraví, stále předstihujeme schopnost přírody poskytovat služby, na kterých jsme všichni závislí.

Tyto služby, běžně označované jako „ekosystémové služby“, jsou výhodami, které „zdarma“ využíváme, jako je poskytování sladké vody, úrodnost půdy, opylování plodin, regulace povodní a udržování stabilního klimatu. Bez zdravých fungujících ekosystémů je schopnost přírody poskytovat tyto služby narušena nebo omezena, což má katastrofální negativní důsledky pro lidské blaho a naši společnost. Scientists have been sounding the alarm for some time. In 2019, IPBES published a comprehensive assessment on Biodiversity and Ecosystem Services and found that nature is declining globally at rates unprecedented in human history. The Final Dasgupta Review also showed that we need to ensure that our global economy embeds nature into decision-making, since our economies are a subsidiary of nature, not the other way around.

The 2019 IPBES report also showed that climate change and biodiversity loss are intrinsically linked. The report identifies climate change as the third major driver of nature loss by order of impact. In turn, the loss of nature and the unsustainable use and management of natural resources is the second largest source of carbon emissions and a key driver of climate change.

Nature can provide up to 30% of the climate mitigation that we need by 2030, but it only receives around 8% of public funding. If we had the same level of investment in nature that we have in renewable energy, we would have achieved significant progress towards global climate goals and the Aichi Biodiversity Targets: reducing nature loss and the severity of the climate emergency we face. To avoid dangerous, irreversible climate change, we must reach net-zero emissions before 2050 and become nature-positive by 2030. The longer we delay action, the more complex and costly the impacts will be to mitigate and adapt to, with disastrous effects on people and planet.

Business can play a critical role in accelerating climate recovery and revering nature loss. Nature-based and Natural Climate Solutions (NCS) which sequester carbon from the atmosphere are fundamental to building true climate resilience and need to occur in tandem with rapid decarbonization of the global economy. Scaling these solutions will be critical to combating the climate emergency while protecting high-value ecosystems and reversing nature loss. Building from WBCSD’s 2019 report Natural Climate Solutions: the Business Perspective, which outlined the critical role that NCS can play in helping companies transition to net zero, our 2020 report Mapping nature-based solutions and natural climate solutions clarifies the vital role of high-quality nature-based and natural climate solutions and their respective scopes towards achieving climate, nature and broader development goals.

Nature-based action will be high on the international agenda this year. From negotiations at the UNFCCC COP26 in November to the UN Food Systems Summit in September and the UN General Assembly, mobilizing countries to address the interconnected risks from climate change and nature loss will permeate international cooperation.

The CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework will be key for championing and achieving stronger action from these agendas. After failing to achieve the Aichi Biodiversity Targets, leaders must agree to an ambitious Post-2020 Global Biodiversity Framework to address biodiversity and nature loss, which in turn will drive private sector action which is key to achieving it. Together with leaders from across science, conservation and business, WBCSD recently launched a Global Goal for Nature with three measurable objectives: zero net loss of nature from 2020 net positive by 2030, and full recovery by 2050.

Business action to address the climate and nature crises is gaining momentum through net zero commitments and science-based targets, but the ambitious yet necessary goals of climate and nature recovery require more. WBCSD has aligned its membership criteria and projects with the ambition of staying within 1.5 degrees of warming and contributing to full recovery of nature by 2050.

Pursuing “net-zero” impact – while critical – is ultimately insufficient by itself to achieving climate and nature recovery. WBCSD’s Natural Climate Solutions and Nature Action projects support business to scale nature’s role in achieving the Paris Agreement goals on climate change and to fully recover nature by 2050. Working with experts and members from across the world, we help businesses to collaborate across sectors and value chains to scale natural climate solutions and nature-based solutions to our planetary emergency: to protect and restore the natural systems on which we all depend.

Restoring nature and our climate will require the concerted effort of us all, but this effort will reward us with a healthy, happy and prosperous planet that provides for 9 billion people. What action can you or your business take today to make these goals a reality?


How business can be part of the solution to solving our nature and climate crises

This blog is part of a series presenting business perspectives on climate and nature issues. The series aims to raise awareness about the challenges, opportunities and actions for business to address the climate recovery and nature loss.

Falling amid multiple, connected global challenges across health, inequality, climate and nature, this year’s International Biodiversity Day, with its resounding slogan “We’re part of the solution”, is a wake-up call for business to recognize and realize its critical role in protecting and restoring natural systems for a fairer, resilient future.

As a society we increasingly recognize the interconnectedness of nature and climate, but have struggled to tackle these twin crises in a holistic manner. This is starting to change. As recently highlighted by COP26 President-Designate Alok Sharma, a key priority for COP26 taking place in November this year is to set enabling measures for communities and natural habitats to adapt to the impacts of climate change.

WBCSD members understand the urgency to address the nature and climate crises together. Our recently refreshed Vision 2050: Time to Transform provides a framework for business action in line with the urgency of the challenges that we face if 9 billion people are to live well, within planetary boundaries, by 2050. To move beyond business-as-usual into the accelerated transformations necessary, business leaders must adopt three mindset shifts: reinventing capitalism that rewards true value creation focusing on building long-term resilience and taking a regenerative approach beyond doing no harm which builds the capacity of our social and natural ecosystems to heal and thrive.

While business are increasingly recognizing nature’s essential role in supporting human wellbeing and health, we are still outstripping nature’s ability to supply the services on which we all depend.

These services, commonly referred to as “ecosystem services”, are benefits that we enjoy for “free”, such as the provision of fresh water, soil fertility, crop pollination, flood regulation and maintaining a stable climate. Without healthy, functioning ecosystems, the ability of nature to provide these services is impaired or reduced, with disastrous negative consequences for human wellbeing and our societies. Scientists have been sounding the alarm for some time. In 2019, IPBES published a comprehensive assessment on Biodiversity and Ecosystem Services and found that nature is declining globally at rates unprecedented in human history. The Final Dasgupta Review also showed that we need to ensure that our global economy embeds nature into decision-making, since our economies are a subsidiary of nature, not the other way around.

The 2019 IPBES report also showed that climate change and biodiversity loss are intrinsically linked. The report identifies climate change as the third major driver of nature loss by order of impact. In turn, the loss of nature and the unsustainable use and management of natural resources is the second largest source of carbon emissions and a key driver of climate change.

Nature can provide up to 30% of the climate mitigation that we need by 2030, but it only receives around 8% of public funding. If we had the same level of investment in nature that we have in renewable energy, we would have achieved significant progress towards global climate goals and the Aichi Biodiversity Targets: reducing nature loss and the severity of the climate emergency we face. To avoid dangerous, irreversible climate change, we must reach net-zero emissions before 2050 and become nature-positive by 2030. The longer we delay action, the more complex and costly the impacts will be to mitigate and adapt to, with disastrous effects on people and planet.

Business can play a critical role in accelerating climate recovery and revering nature loss. Nature-based and Natural Climate Solutions (NCS) which sequester carbon from the atmosphere are fundamental to building true climate resilience and need to occur in tandem with rapid decarbonization of the global economy. Scaling these solutions will be critical to combating the climate emergency while protecting high-value ecosystems and reversing nature loss. Building from WBCSD’s 2019 report Natural Climate Solutions: the Business Perspective, which outlined the critical role that NCS can play in helping companies transition to net zero, our 2020 report Mapping nature-based solutions and natural climate solutions clarifies the vital role of high-quality nature-based and natural climate solutions and their respective scopes towards achieving climate, nature and broader development goals.

Nature-based action will be high on the international agenda this year. From negotiations at the UNFCCC COP26 in November to the UN Food Systems Summit in September and the UN General Assembly, mobilizing countries to address the interconnected risks from climate change and nature loss will permeate international cooperation.

The CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework will be key for championing and achieving stronger action from these agendas. After failing to achieve the Aichi Biodiversity Targets, leaders must agree to an ambitious Post-2020 Global Biodiversity Framework to address biodiversity and nature loss, which in turn will drive private sector action which is key to achieving it. Together with leaders from across science, conservation and business, WBCSD recently launched a Global Goal for Nature with three measurable objectives: zero net loss of nature from 2020 net positive by 2030, and full recovery by 2050.

Business action to address the climate and nature crises is gaining momentum through net zero commitments and science-based targets, but the ambitious yet necessary goals of climate and nature recovery require more. WBCSD has aligned its membership criteria and projects with the ambition of staying within 1.5 degrees of warming and contributing to full recovery of nature by 2050.

Pursuing “net-zero” impact – while critical – is ultimately insufficient by itself to achieving climate and nature recovery. WBCSD’s Natural Climate Solutions and Nature Action projects support business to scale nature’s role in achieving the Paris Agreement goals on climate change and to fully recover nature by 2050. Working with experts and members from across the world, we help businesses to collaborate across sectors and value chains to scale natural climate solutions and nature-based solutions to our planetary emergency: to protect and restore the natural systems on which we all depend.

Restoring nature and our climate will require the concerted effort of us all, but this effort will reward us with a healthy, happy and prosperous planet that provides for 9 billion people. What action can you or your business take today to make these goals a reality?


How business can be part of the solution to solving our nature and climate crises

This blog is part of a series presenting business perspectives on climate and nature issues. The series aims to raise awareness about the challenges, opportunities and actions for business to address the climate recovery and nature loss.

Falling amid multiple, connected global challenges across health, inequality, climate and nature, this year’s International Biodiversity Day, with its resounding slogan “We’re part of the solution”, is a wake-up call for business to recognize and realize its critical role in protecting and restoring natural systems for a fairer, resilient future.

As a society we increasingly recognize the interconnectedness of nature and climate, but have struggled to tackle these twin crises in a holistic manner. This is starting to change. As recently highlighted by COP26 President-Designate Alok Sharma, a key priority for COP26 taking place in November this year is to set enabling measures for communities and natural habitats to adapt to the impacts of climate change.

WBCSD members understand the urgency to address the nature and climate crises together. Our recently refreshed Vision 2050: Time to Transform provides a framework for business action in line with the urgency of the challenges that we face if 9 billion people are to live well, within planetary boundaries, by 2050. To move beyond business-as-usual into the accelerated transformations necessary, business leaders must adopt three mindset shifts: reinventing capitalism that rewards true value creation focusing on building long-term resilience and taking a regenerative approach beyond doing no harm which builds the capacity of our social and natural ecosystems to heal and thrive.

While business are increasingly recognizing nature’s essential role in supporting human wellbeing and health, we are still outstripping nature’s ability to supply the services on which we all depend.

These services, commonly referred to as “ecosystem services”, are benefits that we enjoy for “free”, such as the provision of fresh water, soil fertility, crop pollination, flood regulation and maintaining a stable climate. Without healthy, functioning ecosystems, the ability of nature to provide these services is impaired or reduced, with disastrous negative consequences for human wellbeing and our societies. Scientists have been sounding the alarm for some time. In 2019, IPBES published a comprehensive assessment on Biodiversity and Ecosystem Services and found that nature is declining globally at rates unprecedented in human history. The Final Dasgupta Review also showed that we need to ensure that our global economy embeds nature into decision-making, since our economies are a subsidiary of nature, not the other way around.

The 2019 IPBES report also showed that climate change and biodiversity loss are intrinsically linked. The report identifies climate change as the third major driver of nature loss by order of impact. In turn, the loss of nature and the unsustainable use and management of natural resources is the second largest source of carbon emissions and a key driver of climate change.

Nature can provide up to 30% of the climate mitigation that we need by 2030, but it only receives around 8% of public funding. If we had the same level of investment in nature that we have in renewable energy, we would have achieved significant progress towards global climate goals and the Aichi Biodiversity Targets: reducing nature loss and the severity of the climate emergency we face. To avoid dangerous, irreversible climate change, we must reach net-zero emissions before 2050 and become nature-positive by 2030. The longer we delay action, the more complex and costly the impacts will be to mitigate and adapt to, with disastrous effects on people and planet.

Business can play a critical role in accelerating climate recovery and revering nature loss. Nature-based and Natural Climate Solutions (NCS) which sequester carbon from the atmosphere are fundamental to building true climate resilience and need to occur in tandem with rapid decarbonization of the global economy. Scaling these solutions will be critical to combating the climate emergency while protecting high-value ecosystems and reversing nature loss. Building from WBCSD’s 2019 report Natural Climate Solutions: the Business Perspective, which outlined the critical role that NCS can play in helping companies transition to net zero, our 2020 report Mapping nature-based solutions and natural climate solutions clarifies the vital role of high-quality nature-based and natural climate solutions and their respective scopes towards achieving climate, nature and broader development goals.

Nature-based action will be high on the international agenda this year. From negotiations at the UNFCCC COP26 in November to the UN Food Systems Summit in September and the UN General Assembly, mobilizing countries to address the interconnected risks from climate change and nature loss will permeate international cooperation.

The CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework will be key for championing and achieving stronger action from these agendas. After failing to achieve the Aichi Biodiversity Targets, leaders must agree to an ambitious Post-2020 Global Biodiversity Framework to address biodiversity and nature loss, which in turn will drive private sector action which is key to achieving it. Together with leaders from across science, conservation and business, WBCSD recently launched a Global Goal for Nature with three measurable objectives: zero net loss of nature from 2020 net positive by 2030, and full recovery by 2050.

Business action to address the climate and nature crises is gaining momentum through net zero commitments and science-based targets, but the ambitious yet necessary goals of climate and nature recovery require more. WBCSD has aligned its membership criteria and projects with the ambition of staying within 1.5 degrees of warming and contributing to full recovery of nature by 2050.

Pursuing “net-zero” impact – while critical – is ultimately insufficient by itself to achieving climate and nature recovery. WBCSD’s Natural Climate Solutions and Nature Action projects support business to scale nature’s role in achieving the Paris Agreement goals on climate change and to fully recover nature by 2050. Working with experts and members from across the world, we help businesses to collaborate across sectors and value chains to scale natural climate solutions and nature-based solutions to our planetary emergency: to protect and restore the natural systems on which we all depend.

Restoring nature and our climate will require the concerted effort of us all, but this effort will reward us with a healthy, happy and prosperous planet that provides for 9 billion people. What action can you or your business take today to make these goals a reality?


How business can be part of the solution to solving our nature and climate crises

This blog is part of a series presenting business perspectives on climate and nature issues. The series aims to raise awareness about the challenges, opportunities and actions for business to address the climate recovery and nature loss.

Falling amid multiple, connected global challenges across health, inequality, climate and nature, this year’s International Biodiversity Day, with its resounding slogan “We’re part of the solution”, is a wake-up call for business to recognize and realize its critical role in protecting and restoring natural systems for a fairer, resilient future.

As a society we increasingly recognize the interconnectedness of nature and climate, but have struggled to tackle these twin crises in a holistic manner. This is starting to change. As recently highlighted by COP26 President-Designate Alok Sharma, a key priority for COP26 taking place in November this year is to set enabling measures for communities and natural habitats to adapt to the impacts of climate change.

WBCSD members understand the urgency to address the nature and climate crises together. Our recently refreshed Vision 2050: Time to Transform provides a framework for business action in line with the urgency of the challenges that we face if 9 billion people are to live well, within planetary boundaries, by 2050. To move beyond business-as-usual into the accelerated transformations necessary, business leaders must adopt three mindset shifts: reinventing capitalism that rewards true value creation focusing on building long-term resilience and taking a regenerative approach beyond doing no harm which builds the capacity of our social and natural ecosystems to heal and thrive.

While business are increasingly recognizing nature’s essential role in supporting human wellbeing and health, we are still outstripping nature’s ability to supply the services on which we all depend.

These services, commonly referred to as “ecosystem services”, are benefits that we enjoy for “free”, such as the provision of fresh water, soil fertility, crop pollination, flood regulation and maintaining a stable climate. Without healthy, functioning ecosystems, the ability of nature to provide these services is impaired or reduced, with disastrous negative consequences for human wellbeing and our societies. Scientists have been sounding the alarm for some time. In 2019, IPBES published a comprehensive assessment on Biodiversity and Ecosystem Services and found that nature is declining globally at rates unprecedented in human history. The Final Dasgupta Review also showed that we need to ensure that our global economy embeds nature into decision-making, since our economies are a subsidiary of nature, not the other way around.

The 2019 IPBES report also showed that climate change and biodiversity loss are intrinsically linked. The report identifies climate change as the third major driver of nature loss by order of impact. In turn, the loss of nature and the unsustainable use and management of natural resources is the second largest source of carbon emissions and a key driver of climate change.

Nature can provide up to 30% of the climate mitigation that we need by 2030, but it only receives around 8% of public funding. If we had the same level of investment in nature that we have in renewable energy, we would have achieved significant progress towards global climate goals and the Aichi Biodiversity Targets: reducing nature loss and the severity of the climate emergency we face. To avoid dangerous, irreversible climate change, we must reach net-zero emissions before 2050 and become nature-positive by 2030. The longer we delay action, the more complex and costly the impacts will be to mitigate and adapt to, with disastrous effects on people and planet.

Business can play a critical role in accelerating climate recovery and revering nature loss. Nature-based and Natural Climate Solutions (NCS) which sequester carbon from the atmosphere are fundamental to building true climate resilience and need to occur in tandem with rapid decarbonization of the global economy. Scaling these solutions will be critical to combating the climate emergency while protecting high-value ecosystems and reversing nature loss. Building from WBCSD’s 2019 report Natural Climate Solutions: the Business Perspective, which outlined the critical role that NCS can play in helping companies transition to net zero, our 2020 report Mapping nature-based solutions and natural climate solutions clarifies the vital role of high-quality nature-based and natural climate solutions and their respective scopes towards achieving climate, nature and broader development goals.

Nature-based action will be high on the international agenda this year. From negotiations at the UNFCCC COP26 in November to the UN Food Systems Summit in September and the UN General Assembly, mobilizing countries to address the interconnected risks from climate change and nature loss will permeate international cooperation.

The CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework will be key for championing and achieving stronger action from these agendas. After failing to achieve the Aichi Biodiversity Targets, leaders must agree to an ambitious Post-2020 Global Biodiversity Framework to address biodiversity and nature loss, which in turn will drive private sector action which is key to achieving it. Together with leaders from across science, conservation and business, WBCSD recently launched a Global Goal for Nature with three measurable objectives: zero net loss of nature from 2020 net positive by 2030, and full recovery by 2050.

Business action to address the climate and nature crises is gaining momentum through net zero commitments and science-based targets, but the ambitious yet necessary goals of climate and nature recovery require more. WBCSD has aligned its membership criteria and projects with the ambition of staying within 1.5 degrees of warming and contributing to full recovery of nature by 2050.

Pursuing “net-zero” impact – while critical – is ultimately insufficient by itself to achieving climate and nature recovery. WBCSD’s Natural Climate Solutions and Nature Action projects support business to scale nature’s role in achieving the Paris Agreement goals on climate change and to fully recover nature by 2050. Working with experts and members from across the world, we help businesses to collaborate across sectors and value chains to scale natural climate solutions and nature-based solutions to our planetary emergency: to protect and restore the natural systems on which we all depend.

Restoring nature and our climate will require the concerted effort of us all, but this effort will reward us with a healthy, happy and prosperous planet that provides for 9 billion people. What action can you or your business take today to make these goals a reality?


How business can be part of the solution to solving our nature and climate crises

This blog is part of a series presenting business perspectives on climate and nature issues. The series aims to raise awareness about the challenges, opportunities and actions for business to address the climate recovery and nature loss.

Falling amid multiple, connected global challenges across health, inequality, climate and nature, this year’s International Biodiversity Day, with its resounding slogan “We’re part of the solution”, is a wake-up call for business to recognize and realize its critical role in protecting and restoring natural systems for a fairer, resilient future.

As a society we increasingly recognize the interconnectedness of nature and climate, but have struggled to tackle these twin crises in a holistic manner. This is starting to change. As recently highlighted by COP26 President-Designate Alok Sharma, a key priority for COP26 taking place in November this year is to set enabling measures for communities and natural habitats to adapt to the impacts of climate change.

WBCSD members understand the urgency to address the nature and climate crises together. Our recently refreshed Vision 2050: Time to Transform provides a framework for business action in line with the urgency of the challenges that we face if 9 billion people are to live well, within planetary boundaries, by 2050. To move beyond business-as-usual into the accelerated transformations necessary, business leaders must adopt three mindset shifts: reinventing capitalism that rewards true value creation focusing on building long-term resilience and taking a regenerative approach beyond doing no harm which builds the capacity of our social and natural ecosystems to heal and thrive.

While business are increasingly recognizing nature’s essential role in supporting human wellbeing and health, we are still outstripping nature’s ability to supply the services on which we all depend.

These services, commonly referred to as “ecosystem services”, are benefits that we enjoy for “free”, such as the provision of fresh water, soil fertility, crop pollination, flood regulation and maintaining a stable climate. Without healthy, functioning ecosystems, the ability of nature to provide these services is impaired or reduced, with disastrous negative consequences for human wellbeing and our societies. Scientists have been sounding the alarm for some time. In 2019, IPBES published a comprehensive assessment on Biodiversity and Ecosystem Services and found that nature is declining globally at rates unprecedented in human history. The Final Dasgupta Review also showed that we need to ensure that our global economy embeds nature into decision-making, since our economies are a subsidiary of nature, not the other way around.

The 2019 IPBES report also showed that climate change and biodiversity loss are intrinsically linked. The report identifies climate change as the third major driver of nature loss by order of impact. In turn, the loss of nature and the unsustainable use and management of natural resources is the second largest source of carbon emissions and a key driver of climate change.

Nature can provide up to 30% of the climate mitigation that we need by 2030, but it only receives around 8% of public funding. If we had the same level of investment in nature that we have in renewable energy, we would have achieved significant progress towards global climate goals and the Aichi Biodiversity Targets: reducing nature loss and the severity of the climate emergency we face. To avoid dangerous, irreversible climate change, we must reach net-zero emissions before 2050 and become nature-positive by 2030. The longer we delay action, the more complex and costly the impacts will be to mitigate and adapt to, with disastrous effects on people and planet.

Business can play a critical role in accelerating climate recovery and revering nature loss. Nature-based and Natural Climate Solutions (NCS) which sequester carbon from the atmosphere are fundamental to building true climate resilience and need to occur in tandem with rapid decarbonization of the global economy. Scaling these solutions will be critical to combating the climate emergency while protecting high-value ecosystems and reversing nature loss. Building from WBCSD’s 2019 report Natural Climate Solutions: the Business Perspective, which outlined the critical role that NCS can play in helping companies transition to net zero, our 2020 report Mapping nature-based solutions and natural climate solutions clarifies the vital role of high-quality nature-based and natural climate solutions and their respective scopes towards achieving climate, nature and broader development goals.

Nature-based action will be high on the international agenda this year. From negotiations at the UNFCCC COP26 in November to the UN Food Systems Summit in September and the UN General Assembly, mobilizing countries to address the interconnected risks from climate change and nature loss will permeate international cooperation.

The CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework will be key for championing and achieving stronger action from these agendas. After failing to achieve the Aichi Biodiversity Targets, leaders must agree to an ambitious Post-2020 Global Biodiversity Framework to address biodiversity and nature loss, which in turn will drive private sector action which is key to achieving it. Together with leaders from across science, conservation and business, WBCSD recently launched a Global Goal for Nature with three measurable objectives: zero net loss of nature from 2020 net positive by 2030, and full recovery by 2050.

Business action to address the climate and nature crises is gaining momentum through net zero commitments and science-based targets, but the ambitious yet necessary goals of climate and nature recovery require more. WBCSD has aligned its membership criteria and projects with the ambition of staying within 1.5 degrees of warming and contributing to full recovery of nature by 2050.

Pursuing “net-zero” impact – while critical – is ultimately insufficient by itself to achieving climate and nature recovery. WBCSD’s Natural Climate Solutions and Nature Action projects support business to scale nature’s role in achieving the Paris Agreement goals on climate change and to fully recover nature by 2050. Working with experts and members from across the world, we help businesses to collaborate across sectors and value chains to scale natural climate solutions and nature-based solutions to our planetary emergency: to protect and restore the natural systems on which we all depend.

Restoring nature and our climate will require the concerted effort of us all, but this effort will reward us with a healthy, happy and prosperous planet that provides for 9 billion people. What action can you or your business take today to make these goals a reality?


How business can be part of the solution to solving our nature and climate crises

This blog is part of a series presenting business perspectives on climate and nature issues. The series aims to raise awareness about the challenges, opportunities and actions for business to address the climate recovery and nature loss.

Falling amid multiple, connected global challenges across health, inequality, climate and nature, this year’s International Biodiversity Day, with its resounding slogan “We’re part of the solution”, is a wake-up call for business to recognize and realize its critical role in protecting and restoring natural systems for a fairer, resilient future.

As a society we increasingly recognize the interconnectedness of nature and climate, but have struggled to tackle these twin crises in a holistic manner. This is starting to change. As recently highlighted by COP26 President-Designate Alok Sharma, a key priority for COP26 taking place in November this year is to set enabling measures for communities and natural habitats to adapt to the impacts of climate change.

WBCSD members understand the urgency to address the nature and climate crises together. Our recently refreshed Vision 2050: Time to Transform provides a framework for business action in line with the urgency of the challenges that we face if 9 billion people are to live well, within planetary boundaries, by 2050. To move beyond business-as-usual into the accelerated transformations necessary, business leaders must adopt three mindset shifts: reinventing capitalism that rewards true value creation focusing on building long-term resilience and taking a regenerative approach beyond doing no harm which builds the capacity of our social and natural ecosystems to heal and thrive.

While business are increasingly recognizing nature’s essential role in supporting human wellbeing and health, we are still outstripping nature’s ability to supply the services on which we all depend.

These services, commonly referred to as “ecosystem services”, are benefits that we enjoy for “free”, such as the provision of fresh water, soil fertility, crop pollination, flood regulation and maintaining a stable climate. Without healthy, functioning ecosystems, the ability of nature to provide these services is impaired or reduced, with disastrous negative consequences for human wellbeing and our societies. Scientists have been sounding the alarm for some time. In 2019, IPBES published a comprehensive assessment on Biodiversity and Ecosystem Services and found that nature is declining globally at rates unprecedented in human history. The Final Dasgupta Review also showed that we need to ensure that our global economy embeds nature into decision-making, since our economies are a subsidiary of nature, not the other way around.

The 2019 IPBES report also showed that climate change and biodiversity loss are intrinsically linked. The report identifies climate change as the third major driver of nature loss by order of impact. In turn, the loss of nature and the unsustainable use and management of natural resources is the second largest source of carbon emissions and a key driver of climate change.

Nature can provide up to 30% of the climate mitigation that we need by 2030, but it only receives around 8% of public funding. If we had the same level of investment in nature that we have in renewable energy, we would have achieved significant progress towards global climate goals and the Aichi Biodiversity Targets: reducing nature loss and the severity of the climate emergency we face. To avoid dangerous, irreversible climate change, we must reach net-zero emissions before 2050 and become nature-positive by 2030. The longer we delay action, the more complex and costly the impacts will be to mitigate and adapt to, with disastrous effects on people and planet.

Business can play a critical role in accelerating climate recovery and revering nature loss. Nature-based and Natural Climate Solutions (NCS) which sequester carbon from the atmosphere are fundamental to building true climate resilience and need to occur in tandem with rapid decarbonization of the global economy. Scaling these solutions will be critical to combating the climate emergency while protecting high-value ecosystems and reversing nature loss. Building from WBCSD’s 2019 report Natural Climate Solutions: the Business Perspective, which outlined the critical role that NCS can play in helping companies transition to net zero, our 2020 report Mapping nature-based solutions and natural climate solutions clarifies the vital role of high-quality nature-based and natural climate solutions and their respective scopes towards achieving climate, nature and broader development goals.

Nature-based action will be high on the international agenda this year. From negotiations at the UNFCCC COP26 in November to the UN Food Systems Summit in September and the UN General Assembly, mobilizing countries to address the interconnected risks from climate change and nature loss will permeate international cooperation.

The CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework will be key for championing and achieving stronger action from these agendas. After failing to achieve the Aichi Biodiversity Targets, leaders must agree to an ambitious Post-2020 Global Biodiversity Framework to address biodiversity and nature loss, which in turn will drive private sector action which is key to achieving it. Together with leaders from across science, conservation and business, WBCSD recently launched a Global Goal for Nature with three measurable objectives: zero net loss of nature from 2020 net positive by 2030, and full recovery by 2050.

Business action to address the climate and nature crises is gaining momentum through net zero commitments and science-based targets, but the ambitious yet necessary goals of climate and nature recovery require more. WBCSD has aligned its membership criteria and projects with the ambition of staying within 1.5 degrees of warming and contributing to full recovery of nature by 2050.

Pursuing “net-zero” impact – while critical – is ultimately insufficient by itself to achieving climate and nature recovery. WBCSD’s Natural Climate Solutions and Nature Action projects support business to scale nature’s role in achieving the Paris Agreement goals on climate change and to fully recover nature by 2050. Working with experts and members from across the world, we help businesses to collaborate across sectors and value chains to scale natural climate solutions and nature-based solutions to our planetary emergency: to protect and restore the natural systems on which we all depend.

Restoring nature and our climate will require the concerted effort of us all, but this effort will reward us with a healthy, happy and prosperous planet that provides for 9 billion people. What action can you or your business take today to make these goals a reality?


Podívejte se na video: Záznam ze 8. jednání zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 2021. 06. 28 (Leden 2022).